Governance

Birzhanov Yerzhan Yerikovich

President

Asset Issekeshev Orentaevich

Honorary President

Bekov Bauyrzhan Kuantaevich

Vice President of the Federation

Kuralay Anarbekova Galimzhanovna

Vice President of the Federation

Abdrakhmanov Temirzhan Kairatovich

Vice President of the Federation

Tazhenov Arman Serikovich

General secretary of the Federation

Sayat Batpenov Nurlanovich

Advisor to the President of the Federation